Lediga tjänster

Kontrabasist, Bohuslän Big Band

(Below in English) 

Bohuslän Big Band är en samtida orkester som både värnar och utmanar storbandsgenren. Orädda och utforskande ger vi oss in i samarbeten med bredd och stor variation, för en publik som består av såväl stora som små. Vi söker nu en kontrabasist. Är det du? 

Om arbetsplatsen 

Sedan 2004 är Bohuslän Big Band knutet till Vara Konserthus verksamhet. Vi finansieras av Västra Götalandsregionen och uppdraget består i att utveckla och sprida storbandsmusiken till regionens invånare, samt ett konstnärligt ledande storband nationellt och internationellt. Bohuslän Big Band arbetar ständigt för konstnärlig utveckling genom samarbeten med svenska och utländska artister. Samtidigt är mångfald, jämställdhet och barn & unga prioriterade områden.  

Bohuslän Big Band är ett professionellt storband med hemvist i Västra Götaland, som turnerar flitigt såväl i regionen som nationellt och internationellt. Bohuslän Big Band samarbetar regelbundet med namnkunniga nationella och internationella jazzmusiker, arrangörer och kompositörer så som Maria Schneider, Vince Mendoza, Joe Lovano, Danilo Peréz, Carla Bley, John Beasley, Nils Landgren och folkkära artister så som Jill Johnson, The Mamas, Samuel Ljungblahd och många fler.  

Vi har även en omfattande verksamhet riktad mot barn och unga, med barnföreställningar på turné och med samarbeten med kulturskolor, musikgymnasier och musikhögskolor. Ungdomsstorbandet Next Generation Big Band är en del av orkesterns verksamhet genom vårt mentorskapsprogram. 

Arbetsuppgifter  

I arbetsuppgifterna ingår att repetera, turnera med ett stort antal produktioner per år samt medverka vid såväl skivinspelningar som vid radio- och tv-sändningar. Som musiker i Bohuslän Big Band arbetar du med ungdomsstorbandet Next Generation Big Band och andra aktiviteter inriktade mot barn och unga. Dessutom ingår gemensamma aktiviteter och möte med övrig personal inom verksamheten.  

Kvalifikationer  

Vi söker dig som har erfarenhet av kontrabasspel i större jazzensemble och/eller storband. Du även bör kunna spela elbas och vara väl förtrogen med att spela improviserade solon. Som person du är nyfiken, öppen och driven av att utvecklas musikaliskt samt intresserad av att arbeta med/spela för barn och unga. Det är meriterande om du har erfarenhet av att skriva arrangemang och komponerar egen musik.  

Anställningsfakta  

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Tjänsten är placerad på Pedagogen Park i Mölndal. Arbetsgivare är Vara Konserthus. Tillträde enligt överenskommelse.  

Efter vi har fått din ansökan skickar vi en länk till det material som vi vill att du spelar in och skickar till oss senast 2023-02-24 kl. 12.00. OBS! Materialet är tillgängligt från 2023-01-23 kl. 9.00.  

Därefter fortsätter rekryteringsprocessen med fler moment med liveprovspelning på plats i Mölndal efter personlig kallelse.  

Sista ansökningsdag är 2023-02-03 

Vill du veta mer?  

Eric Brandström Arellano, orkesterchef +46 (0)76-104 90 28 eric@bohuslanbigband.com   

Fackliga företrädare:  

Joakim Rolandson, + 46 (0)70-829 31 71, joakim@bohuslanbigband.com 

Jan Eliasson, +46 (0)70-766 67 70, jan@bohuslanbigband.com  

Open positions

Double-bass player, Bohuslän Big Band

Bohuslän Big Band is a contemporary orchestra that both preserves and challenges the big band genre. Fearless and exploratory, we enter into collaborations with breadth and great variety, for audiences both large and small. We are now looking for a double-bass player. Is it you? 

About the workplace 

Since 2004, the Bohuslän Big Band has been linked to Vara Concert Hall. We are financed by the Västra Götaland region and the mission consists of developing and spreading big band music to the region’s residents, as well as an artistically leading big band nationally and internationally. Bohuslän Big Band constantly works for artistic development through collaborations with Swedish and artists from abroad. At the same time, diversity, equality and children & youth are prioritized areas. 

Bohuslän Big Band is a professional big band based in Västra Götaland, which tours extensively in the region as well as nationally and internationally. Bohuslän Big Band collaborates regularly with well-known national and international jazz musicians, arrangers and composers such as Maria Schneider, Vince Mendoza, Joe Lovano, Danilo Peréz, Carla Bley, John Beasley, Nils Landgren and popular artists such as Jill Johnson, The Mamas, Samuel Ljungblahd and many more.   

We also have extensive activities aimed at children and young people, with children’s concerts on tour and with collaborations with culture schools, music high schools and music colleges. The Next Generation Big Band is part of the orchestra’s activities through our mentorship program. 

Job duties 

The duties include rehearsing, touring with a large number of productions per year and participating in both album recordings as well as radio and television broadcasts. As a musician in Bohuslän Big Band, you work with the youth big band Next Generation Big Band and other activities aimed at children and youth. In addition, joint activities and meetings with other staff members within the business are included. 

Qualifications 

We are looking for someone who has experience playing the double bass in a larger jazz ensemble and/or big band. You should also be able to play the electric bass and be familiar with playing improvised solos. As a person you are curious, open and driven to develop musically and interested in working with/playing for children and young people. It is merited if you have experience in writing arrangements and composing your own music. 

Employment facts 

The position is a full-time permanent position with a 6-month trial period. The position is located at Pedagogen Park in Mölndal, Sweden. Employer is Vara Concert Hall. Employment start by mutual agreement.   

After we have received your application, we will send a link to the material that we want you to record and send to us no later than 2023-02-24 at 12.00. ATTENTION! The material is available from 2023-01-23 at 9.00. The recruitment process then continues with more stages with live auditions on site in Mölndal after a personal invitation. 

Last application date is 02/03/2023. 

Do you want to know more? 

Eric Brandström Arellano, orchestra director +46 (0)76-104 90 28 eric@bohuslanbigband.com 

Union representatives 

Joakim Rolandson, + 46 (0)70-829 31 71, joakim@bohuslanbigband.com 

Jan Eliasson, +46 (0)70-766 67 70, jan@bohuslanbigband.com